https://kredyt-chwilowka.pl/Windykacja w Polsce 2022

Windykacja w Polsce 2022

Windykacja w Polsce 2022

Proces windykacji w Polsce polega na skorzystaniu z usług komorników w celu odzyskania długu.W celu odzyskania długu komornik może zająć dowolny z poniższych przedmiotów. Jeżeli dłużnik nie odpowie w krótkim czasie, sąd może orzec pod jego nieobecność. W efekcie wielu polskich dłużników nie wnosi obrony. W większości przypadków firmy windykacyjne w Polsce wygrywają postępowania sądowe, a do wykonania orzeczenia zatrudniani są miejscowi komornicy.

Przedawnienie windykacji w Polsce

Terminy przedawnienia windykacji w Polsce są krótsze niż w innych krajach europejskich. Ogólny termin przedawnienia wynosi trzy lata, ale w niektórych sektorach, takich jak branża transportowa, przedawnienie jest znacznie krótsze. Jeśli masz dłużnika w Polsce, powinieneś być świadomy swoich możliwości. Jeśli nie otrzymasz zapłaty w terminie, możesz podjąć kroki prawne w celu odzyskania długu.

W Polsce, aby wyegzekwować swój dług, musisz mieć orzeczenie sądowe lub tytuł egzekucyjny. Możesz również zaangażować komornika do wyegzekwowania długu. Komornik będzie miał wszelkie niezbędne uprawnienia do wyegzekwowania Twojego długu. O wiele łatwiej będzie odzyskać dług, gdy masz orzeczenie sądowe.

Sądownictwo w Polsce dzieli się na dwa główne wydziały: sądy powszechne i sąd najwyższy. Sądy powszechne zajmują się sprawami karnymi, pracowniczymi i upadłościowymi. Istnieją również sądy okręgowe, sądy rejonowe i Sąd Apelacyjny. Te dywizje zajmują się określonymi obszarami.

W niedawnym orzeczeniu Sąd Najwyższy orzekł, że termin przedawnienia można zmienić poprzez zmianę terminu. Ograniczyłoby to jednak swobodę stron w rozłożeniu płatności na raty. Jeśli dłużnik nie dotrzyma nowego terminu płatności, zacznie odliczać czas przedawnienia.

Dłużnik może wnieść pozew przed upływem terminu przedawnienia. Należy jednak zauważyć, że termin przedawnienia ma zastosowanie tylko wtedy, gdy dłużnik potwierdził dług na piśmie.

Opłaty pobierane przez komorników

Komornicy w Polsce pobierają opłaty za wykonywanie czynności egzekucyjnych. Opłaty te mogą być zależne od kwoty należnej lub stałe. Ustawa o komornikach i egzekucjach stanowi, że opłata względna nie może być nigdy niższa niż 10% należnej kwoty ani wyższa niż trzydziestokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w Polsce. Opłaty te pokrywa dłużnik.

Opłaty egzekucyjne to koszty poniesione na przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego. Opłata egzekucyjna ustalana jest jako procent egzekwowanego świadczenia. Odsetek ten może wynosić trzy, pięć lub dziesięć procent, chociaż najczęściej jest to 10%. Komornik może pobrać niższą opłatę w niektórych ściśle określonych przypadkach, np. gdy dłużnik dobrowolnie dokonał wpłaty na rachunek bankowy komornika.

Windykacja długów w Polsce może być procesem polubownym lub przymusowym. Pierwszym etapem postępowania jest zazwyczaj porozumienie z dłużnikiem na podstawie uznania długu i zobowiązania do spłaty. Jeśli dłużnik nie może zapłacić, komornik może spróbować uzyskać płatność w drodze procesu prawnego.

Komornicy to urzędnicy publiczni, którzy pełnią służbę na określonym obszarze geograficznym.Są oni powoływani do obsługi nakazów sądowych w jednym regionie. Każda gmina może mieć kilka sądów okręgowych. Ustawa o komornikach i egzekucji (CCEE) zmieniła to w 2008 r., aby umożliwić komornikom działanie na terenie całej Polski.

Komornicy są uprawnieni do objęcia w posiadanie ruchomości i nieruchomości dłużnika. Mogą również pobierać wynagrodzenie. Dłużnik może jednak wystąpić do sądu z powództwem o zakwestionowanie tytułu egzekucyjnego. Dodatkowo osoba trzecia może domagać się zwolnienia z egzekucji.

WIĘCEJ: Bank Pekao

Ochrona wierzycieli

Polski kodeks cywilny zawiera przepisy dotyczące ochrony wierzycieli. Postanowienia te mogą być egzekwowane z majątku dłużnika, w tym z tytułu własności ziemi. Wierzyciel może dochodzić odszkodowania poprzez sprzedaż nieruchomości lub pobranie pieniędzy z rachunku bankowego dłużnika.

Polskie ramy prawne nie mają określonej definicji majątku ruchomego, ale generalnie obejmują wszystko inne niż majątek ruchomy. Obejmuje to grunty, budynki trwale przymocowane do gruntu oraz lokale mieszkalne. Część druga ustawy zawiera zasady dotyczące zajęcia majątku ruchomego.

Nakaz sądowy o zajęciu majątku umożliwia wierzycielowi windykację należności na kilka sposobów. Najpierw komornik zajmie majątek dłużnika. Jeżeli dłużnik nie zapłaci, komornik sprzeda te aktywa, aby spłacić dług. W niektórych przypadkach komornik może zaangażować policję do wyegzekwowania jego działań. W większości przypadków aktywa są sprzedawane publicznie.

Last Updated 03.09.2023
Aplikuj teraz

Złożenie wniosku NIE wpływa na Twoją zdolność kredytową!

Brak sprawdzania zdolności kredytowej.